ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

a Vendégház üzemeltetése során megvalósuló, a vendégeket érintő adatkezelési tevékenységről

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Kelemen Vendégház szállóvendégei és a szálláshely szolgáltatás iránt érdeklődők részére információkat szolgáltasson a Vendégház által végrehajtott adatkezelési tevékenységről.

 

Az adatkezelési tájékoztató kidolgozásakor a Vendégház figyelembe vette az alábbi jogszabályokat:

 1. a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet (a továbbiakban: GDPR);
 2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: );
 3. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény;
 4. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet;
 5. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
 6. törvény.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége:

 

Név: Kelemen Károly

Székhely: 3188 Ludányhalászi, Losonci út 44 Levelezési cím: 3188 Ludányhalászi, Losonci út 44. Telefonszám: 06 20 2041401

E- mail cím: kelemenvendeghaz@gmail.com

Adatfeldolgozó adatai (amennyiben a Vendégház adatfeldolgozót vesz igénybe például a honlapja szerkesztéséhez, üzemeltetéséhez): ……………………….………………………..

 

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja:

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
1. ajánlatkérések és foglalások kezelése, szálláshely- szolgáltatás  nyújtása                       (ajánlatküldés,                       szerződés

megkötése és teljesítése, kapcsolattartás, számlázás)

szerződés előkészítése szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

2. idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont
3. vendégnyilvántartás vezetésének kötelezettsége jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

4. (elektronikus megfigyelőrendszer, kamerarendszer üzemeltetése) (Vendégház                            vagyonvédelmi érdeke

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja)

5. (reklámok, ajánlatok küldése) (érintettek hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja)

 

 1. Az adatkezelés végrehajtása során kezelt adatok fajtája:

 

A Vendégház az ajánlatkérések és foglalások kezelése céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név,
 • telefonszám,
 • e-mail cím.

 

A vendégek az adatokat az ajánlatkérések és foglalások Vendégház részére történő továbbításakor adják meg.

 

A Vendégháza szálláshely-szolgáltatás nyújtása és a számlák kiállítása céljából a Vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név,
 • lakcím;
 • születési hely és idő;
 • személyi igazolvány száma;

 

A Vendégház az idegenforgalmi adó megfizetési kötelezettségének dokumentálása érdekében a vendégek alábbi adatait kezeli:

 • név;
 • születési idő (adómentesség megállapítása céljából).

 

A Vendégház a vendég nyilvántartási kötelezettség teljesítése érdekében a vendégek alábbi személyes adatait kezeli:

 • név;
 • születési hely és idő (harmadik országbeli állampolgároknál);
 • nem (harmadik országbeli állampolgároknál);
 • anyja neve (harmadik országbeli állampolgároknál);
 • állampolgárság, hontalan státusz (harmadik országbeli állampolgároknál);
 • útlevél/vízum/tartózkodási engedély száma (harmadik országbeli állampolgároknál).

 

A vendégkönyvben vagy a bejelentő lapokon történő bejegyzéseket a vendégek aláírásukkal hitelesítik.

 

 1. Az adatkezelés időtartama:

 

A Vendégház a vendégek adatait a szálláshely szolgáltatás nyújtására kötött szerződés végrehajtásáig, vagy jogi igénye érvényesítéséig kezeli. A bejelentő lapok és a vendégkönyv megőrzési ideje az adatrögzítéstől számított 5év.

 

 1. Az adatokhoz való hozzáférés:

 

A Vendégház az általa vezetett adatkezelésekből különösen az alábbi szervek részére teljesíthet adatszolgáltatási kötelezettséget:

 • önkormányzati adóhatóság;

 

 • állami adóhatóság;
 • idegenrendészeti hatóság;
 • bűnüldöző, igazságszolgáltatási, nemzetbiztonsági

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogok:

 

 1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy tájékoztatást kérhet a Vendégháztól arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Vendégház kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes

 

 1. Helyesbítéshez való jog:

Az érintett személy kérheti, hogy a Vendégház a tévesen vagy hiányosan rögzített adatait helyesbítse, kiegészítse.

 

 1. A törléshez való jog

Az érintett személy kérheti a Vendégháztól adatai törlését az alábbi körülményekre való hivatkozással:

 • az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem szükségesek;
 • az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más jogalap alapján nem kezelhető;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a Vendégház meggyőződött a tiltakozásban foglaltak jogszerűségéről;
 • az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték,
 • amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését.

 

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett kérheti, hogy a Vendégház zárolja a kezelt személyes adatokat (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) jogi igényének előterjesztéséhez az erre vonatkozó kérelem benyújtásáig, illetve a tiltakozáshoz való joga érvényesítése során benyújtott megkeresése elbírálásáig.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozási jog gyakorlása során az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelésre olyan kényszerítő jogos indok alapján kerül sor, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

 

Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Vendégház ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.